WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TUCHOWA – Zebranie sprawozdawcze

 14 CZERWCA 2022 ROKU MUZEUM MIEJSKIE W TUCHOWIE

GODZINA 17:00 /17:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie kandydatów i wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie kandydatów i wybór protokolanta.
 4. Przedstawienie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa z działalność za rok 2021 oraz opinia Komisji Rewizyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności TMT
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Miłośników Tuchowa za rok 2021  oraz opinia Komisji Rewizyjnej.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 – podjęcie uchwały.
 10. Wolne wnioski.
 11. Sprawy bieżące
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie Zgromadzenia Walnego Członków TMT.

W razie braku połowy uprawnionych do głosowania o godzinie 17:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie o godzinie 17:30, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania zgodnie z zapisami Statutu TMT.