Wczoraj, tj. 26 lutego 2011 r. w tuchowskim Domu Kultury odbyło się Walne Zgromadzenie TMT, na którym dokonano podsumowania i oceny pracy za okres upływającej kadencji. Walne Zebranie pozytywnie oceniło pracę TMT i jego Zarządu, a co za tym idzie, udzieliło mu absolutorium.
Zgłoszono też kilka nowych wniosków, które zostały przyjęte do realizacji w nowej kadencji. Do najpilniejszych należą: zatwierdzenie zmian w statucie TMT w KRS i utworzenie strony internetowej TMT, zawierającej wszystkie istotne dane (statut, uchwały, wnioski, zadania ogólne i szczegółowe oraz FORUM, które pozwoli na interaktywną wymianę myśli i pomysłów).
Wybrany został nowy Zarząd TMT. Oto obecny jego skład:
p. Tomasz Wantuch – Przewodniczący,
p. Kazimierz Karwat – W-ce Przewodniczący,
p. Józef Kozioł – Sekretarz,
p. Janusz Kowalski – Skarbnik
p. Stanisława Burza, p. Małgorzata Kozioł, p. Mariusz Ryś, p. Grzegorz Stanisławczyk, p. Jerzy Odroniec – Członkowie Zarządu.