NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TUCHOWA

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

27 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU MUZEUM MIEJSKIE W TUCHOWIE GODZINA 17:30 /18:00

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania i Komisji Mandatowej
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność zebrania do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 18. 10. 2019 do 27.10 2021.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Przegłosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. / Uchwala nr. 1/ Głosowanie jawne.
 10. Wręczenie dyplomów członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej TMT na następną kadencję:

11a. Przyjęcie kandydatur do Zarządu / od minimum 5/

– wybór Komisji Skrutacyjnej

– przeprowadzenie głosowania / tryb tajny/

– sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dotyczące wyników wyborów do Zarządu TMT

11b. Przyjęcie kandydatur do KR. / od minimum 2/

– wybór Komisji Skrutacyjnej

– przeprowadzenie głosowania / tryb tajny/

– sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dotyczące wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej TMT

 1. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej wyniki wyborów do Zarządu TMT./Uchwała nr.2/
 2. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej TMT/Uchwała nr.3/
 3. Przerwa w obradach – ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej TMT
 4. Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej – wyniki.

16   Dyskusja i wolne wnioski

 1. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 2. Zakończenie zebrania.