Historia

Po zakończeniu Obchodów 650 lecia Tuchowa w roku 1990 – działający w ramach tegoż Komitetu – Zespół Historyczny stanął przed problemem zamknięcia rozpoczętych w okresie obchodów prac o charakterze dokumentacyjnym czyli realizacji wyznaczonych przez Zespół Historyczny tematów takich jak:
– opracowanie monografii Tuchowa
– historia działań oo. redemptorystów
– historia pobytu Żydów w Tuchowie od r. 1854 do 29 XII 1942.
– opracowanie historii GS Samopomoc Chłopska
– opracowanie historii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
– opracowanie historii PSL i ZSL
– opracowanie historii PPR i PZPR na terenie Tuchowa
– opracowanie historii sportu w Tuchowie
– opracowanie historii rozwoju oświaty i poszczególnych szkół
– opracowanie historii służby zdrowia w Tuchowie
– opracowanie historii OSP
– działalność „elsów” w okolicach Tuchowa (Burzynie)
– architektura kościoła NNMP
– opracowanie historii sławnych tuchowian np.: poseł Piotrowski, kierownik szkoły w Wierzchosławicach – Mazurkiewicz, Melaniusz itp..

Na pierwszym z zebrań w nowym Domu Kultury p. Józef Lewicki w celu kontynuacji ww. problemów zaproponował założenie stowarzyszenia, które mogłoby się tym zająć, a p. Józef Kozioł zaproponował nazwę tegoż jako: Towarzystwo Miłośników Tuchowa. Prace redakcyjne nad statutem TMT prowadził p. Grzegorz Stanisławczyk w roku 1991.

W wyniku tej działalności 29 I 1992 r. złożono wniosek w Sądzie Wojewódzkim w Tarnowie w Wydziale Cywilnym. Na wniosku podpisało się 15 członków założycieli (ksero) oraz skład 5 osobowego tymczasowego Zarządu: dr Michał Wojtkiewicz, mgr Józef Lewicki, mgr Stanisława Burza, mgr Aleksander Kowalik, mgr inż. Andrzej Śliwa.

24 II 1992 r. Sąd Wojewódzki w Tarnowie, Wydział I Cywilny wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru stowarzyszeń TMT.
Po załatwieniu tych formalności inicjatorka całego przedsięwzięcia, mgr Agnieszka Kowalik, zwołała Walne Zebranie, które odbyło się 8 VI 1992, a wzięło w nim udział 38 osób. Na zebraniu wybrano pierwszy Zarząd TMT, którego prezesem został mgr Aleksander Kowalik, zastępcą prezesa Lidia Śliwa, sekretarzem mgr Stanisława Burza, skarbnikiem Helena Mierwa. Członkami zarządu zostali: Bronisław Kapałka, mgr Agnieszka Kowalik, mgr Józef Kozioł, Władysław Sukiennik. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: mgr. Mariana Krasa – jako przewodniczącego, mgr. Grzegorza Stanisławczyka – na zastępcę oraz członków: mgr. Józefa Lewickiego, mgr Kazimierę Stańczyk, mgr Teresę Wiewiórską. Na tym zebraniu ustalono główne kierunki działania TMT, do których zaliczono: ochronę i dokumentację wszystkiego co wiąże się z historią Tuchowa poprzez działalność wydawniczą, organizowanie wystaw, obchodów rocznic itp.

Na zebraniu 25 VI 1992 roku uchwalono obszerny plan działań na najbliższy okres, w którym wytyczono dwa kierunki: organizacyjny i merytoryczny.

Odtworzenie planów TMT z lat 1992-96 – I prezesura

Plan pracy z dnia 25 VI 1992 rok
1. Ogłoszenie w TW o powstaniu TMT
2. Akcja rekrutacyjna na zasadzie każdy przyprowadza kandydata
3. Nadanie godności członka honorowego o.P.Sczanieckiemu
4. Opracowanie i zaprojektowanie odznaki TMT
5. -//- legitymacji TMT
6. -//- wzoru deklaracji czł. TMT
7. Założenie konta Tow. w Banku Spółdzielczym
8. Organizacja szkolnych kół TMT
9. Włączanie się do obchodów świat i rocznic państwowych
10. Współpraca z innymi organizacjami: PTTK, sportowymi, KIK, OSP, Radą Narodową i innymi
11. Publikacje z historii Tuchowa
12. Organizowanie prelekcji historii Tuchowa
13. Zbieranie i spisywanie zwyczajów i obyczajów ludowych z Tuchowa i okolic
14. Opis i fotografowanie światków przydrożnych
15. Przyspieszenie prac nad wydaniem monografii p. Derusa
16. Prowadzenie wywiadów z osobami starszymi na temat warunków życia w Tuchowie
17. Organizacja konkursów wiedzy o Tuchowie (np.: Życie codzienne w XIX wieku, obrzędy, zabawy, wesela, działalność organizacji np.: Sokół, TSL, OSP, Klasztor)
18. Opis zespołów artystycznych funkcjonujących w Tuchowie w przeszłości i współcześnie (p. Tylki, p. Dobrowolskiego, p. Orobeć i inne)
19. Gromadzenie wydawnictw tuchowskich
20. Organizowanie muzeum pamiątek po starym Tuchowie np. Ule p.Sukiennik
21. Projekt założenia fundacji TMT: pt. Fundacja Rozwoju Kultury lub Fundacja gromadzenia i Ochrony zabytków Tuchowa.
22. Sławni Tuchowianie: np. Poseł Piotrowski, Mazurkiewicz dyr. Szk. Wierzchosławicach
23. Fotografowanie świątków i innych starych obiektów zabytkowych po starym Tuchowie- uchwała zebrania Zarządu TMT z 4 II 1993 – zgł. B. Kapałka i S.Burza

Co udało się wykonać z tego planu:
Punkty od 1-8 wykonano, ponadto:
1. Została opracowana i wydana w r. 1996 w Tuchowskich Wieściach mapka-plan Tuchowa autorstwa p. Teresy Kulas, wykonany odpłatnie – zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 7 I 1993r.
2. W 1993r. opracowano i wydano pierwszy folder TUCHÓW z historii Tuchowa formatu A-4 trzykrotnie łamanego jedno-kartkowego, kolorowego; na życzenie Urzędu Miasta, jest to wydanie I i wznawiane >< Oficyna Wydawnicza „WITEK DRUK” 3. Tuchowskie Wieści- redagowane od 1990r. na życzenie burmistrza dr. Michała Wojtkiewicza, które później przejęło TMT. 4. Wydanie folderu „Informator” wraz z Tow. Prywatnych Przedsiębiorców- format A-4, kolorowy, stron 26 + reklamy pt.: Tuchów, Informator, 1995. 5. Opracowanie Ochotnicza Straż pożarna w Tuchowie 1883-1993, wg Uchwały Zarządu z dnia 4 II 1993r. (110 rocznica założenia OSP) 6. Założono koło młodzieżowe w LO, organizatorka mgr Stanisława Burza 7. Pierwsze znaczki TMT wykonał wg. projektu Bronisława Kapałki: p. Szatko Mariusz, Brzozówka, 33-140 Lisia Góra, w cenie 10tyś.zł za sztukę 8. Konto w Banku Spółdzielczym: 985176-1661-132-4 9. 7 I 1993, Przyjęcie do sprzedaży monografii St. Derusa od Urzędu Miasta- załatwienie formalności w Urzędzie Skarbowym nakład 2000 egz. (ogółem 1722 egzemplarze) pozostałe278 rozchodował UG. 10. Wydanie w roku 1996 przez UM folderu kolorowego, formatu A-4, cały w j. polskim, następne UM wydawał z tłumaczeniami na języki: francuski, niemiecki, angielski w latach: 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009. Do najważniejszych osiągnięć pierwszej 4-ro letniej kadencji Zarządu należy zaliczyć: - sprawy techniczno-organizacyjne – odpowiedzialny prezes - organizację wystawy: Pamiątki po starym Tuchowie (opow..: Agn. Kowalik i Wł. Sukiennik) - -//- obchodów uroczystości państwowych - opracowanie w 1993 roku pierwszego kolorowego folderu o Tuchowie autor tekstów Aleksander Kowalik ze zdjęciami Marioli Styczeń - wydanie monografii St. Derusa „Miasto i gmina Tuchów do r.1945” – za pieniądze Urzędu Gminy - wydanie historii „Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie 1883-1993” autorstwa Aleksandra Kowalika (IX 1993), nagrodzoną na Ogólnopolskim Konkursie Kronik zorganizowanym przez Zarząd Główny Straży Pożarnych. - 3 VI 1993 prezes Tuchowskiej Izby Gospodarczej zaproponował wspólne z TMT wydanie Informatora o Tuchowie, a Zarząd TMT wyasygnował na ten cel jako dotację 5 mil. starych złotych. - 31 V 1994 r. przejęto patronat nad Ogniskiem Muzycznym - 16 VI 1994 r. TMT przejęło od burmistrza dr. Michała Wojtkiewicza prawa do wydawania Tuchowskich Wieści - nawiązano współpracę z Towarzystwem Skołyszynian - opracowano i wydano w Tuchowskich Wieściach plan Tuchowa wraz ze skorowidzem ulic i ważniejszych obiektów - nawiązano współpracę z artystami awangardowego Teatru Małych Dobrodziejstw z Anglii z tzw. grupy alternatywnej, którzy wystąpili w Tuchowie. Należy uzupełnić informację o osiągnięciach w dokumentowaniu historii miasta Tuchowa ukazując ogrom prac wydawniczych z ostatniego dwudziestolecia:
1990 – wydanie broszury: 650 lat Miasta Tuchowa 1340 – marzec 1990 Aleksandra Kowalika
1992 – wydanie monografii: Stanisław Derus, Tuchów. Miasto i gmina do roku 1945
1993 – wydanie książki: Redemptoryści w Tuchowie 1983 – 1993, t. I, opracowanie zbiorowe.
1993 – wydanie historii OSP w Tuchowie – Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie 1883-1993 Aleksandra Kowalika
1995 – wydanie książki: Księga pamiątkowa Gimnazjum i Liceum 1945-1995, Praca zbiorowa
1996 – wydanie książki: Zarys dziejów Zespołu Szkół Zawodowych Józefa Kozioła
1999 – wydanie książki: Tuchów i okolice Józefa Kozioła
2000 – wydanie książki: Kamienie milowe t. 1 pod red. Józefa Kozioła
2003 – wydanie książki: Kamienie milowe t.2 pod red. Józefa Kozioła
2003 – wydanie drugiej części historii OSP: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie 1883-2003 Aleksandra Leszka Kowalika
2005 – wydanie książki: Służba zdrowia w Tuchowie w latach 1941-2005, Część I, Aleksandra Kowalika
2007 – wydanie książki: Tuchów w dokumentach, tom I, Andrzeja Mężyka
2008 – wydanie książki: Tuchów w obrazach, tom II, część I, Tuchów w fotografiach, część II Andrzeja Mężyka
2008 – wydanie książki o historii dzielnicy Tuchowa: Historia Kielanowic Aleksandra Kowalika
2008 – wydanie książki: Sanktuarium i Klasztor na Wzgórzu Lipowym o. Andrzeja Kowalskiego CSsR
2009 – wydanie książki: Dzieje kościoła i parafii Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie do 1460 r. o. Kazimierza Plebanka CSsR
2009 – wydanie książki: Tuchovia pany! 1925, Jarosława Mirka.
2010 – wydanie książki: Służba zdrowia w Tuchowie w latach 1941 – 2005 część II Aleksandra Kowalika
2010 – wydanie książki: Tutaj niebo zstępuje na ziemię o. Andrzeja Kowalskiego CSsR.
2010 – wydanie książki: Niepokalana, Dziewicza Matka Odkupiciela. Początki i rozwój kultu maryjnego w Tuchowie, w okresie benedyktynów, jezuitów i księży diecezjalnych. Kazimierz Plebanek CSsR, Jan Słowik CSsR
2010 – wydanie albumu starych fotografii: Tuchów, Dawniej i Dzisiaj.

Wiele z tych wydawnictw ukazało się dzięki poparciu i determinacji w zakresie dokumentowania wydarzeń z życia mieszkańców Tuchowa ze strony obecnego burmistrza miasta mgr. Mariusza Rysia pełniącego tę funkcje już od 12 lat.